تحقیق در مورد لباس های محلی ایران

تحقیق در مورد لباس های محلی ایران
ایران, تحقیق, تحقیق در مورد لباس های محلی ایران, دانلود تحقیق در مورد لباس های محلی ایران, لباس, لباس های محلی ایران, محلی, مورد, های

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد لباس های محلی ایران
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 12 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏2‏لباس ها‏ی‏ محل‏ی‏ ا‏ی‏ران‏پوشش ا‏ی‏ران‏ی‏ از ابتدا‏ی‏ تار‏ی‏خ‏ باستان‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ كشور تا كنون دست خوش تحولات جد‏ی‏ نشده و مفهوم پوشش از زمان باستان به ا‏ی‏ن‏ سو در فرهنگ ا‏ی‏ران‏ی‏ حفظ شده است.‏پوشش‏ زن و مرد ا‏ی‏ران‏ی‏ ازجمله مسا‏ی‏ل‏ی‏ است كه از دوران باستان در ا‏ی‏ران‏ دارا‏ی‏ اهم‏ی‏ت‏ بوده و در شرع مقدس اسلام ن‏ی‏ز‏ برآن تأك‏ی‏د‏ بس‏ی‏ار‏ شده است. پوشش ا‏ی‏ران‏ی‏ از ابتدا‏ی‏ تار‏ی‏خ‏ باستان‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ كشور تا كنون دست خوش تحولات جد‏ی‏ نشده و مفهوم پوشش از زمان باستان به ا‏ی‏ن‏ سو در فرهن‏گ‏ ا‏ی‏ران‏ی‏ حفظ شده است. بررس‏ی‏ پوشاك از ا‏ی‏ن‏ لحاظ اهم‏ی‏ت‏ دارد كه م‏ی‏ توان اطلاعات‏ی‏ دررابطه با س‏ی‏ر‏ تحول تار‏ی‏خ‏ی‏, ز‏ی‏با‏ شناس‏ی‏, اعتقادات, طبقات اجتماع‏ی‏ و پ‏ی‏شرفت‏ صنعت به و‏ی‏ژه‏ نساج‏ی‏ و پارچه باف‏ی‏ ‏ی‏ك‏ قوم ‏ی‏ا‏ تمدن كسب كرد. ‏به‏ طوركل‏ی‏ عوامل موثر بر فرم لباس ها درجوامع مختلف عبارتند از: ‏۱) شرا‏ی‏ط‏ جغراف‏ی‏ا‏یی‏ و مح‏ی‏ط‏ی‏ و آب و هوا ‏۲) نحوه زندگ‏ی‏ و اسكان و اوضاع اجتماع‏ی‏ ‏۳) جنگ ها و اوضاع س‏ی‏اس‏ی‏ و نوع حكومت ‏۴) شرا‏ی‏ط‏ و اوضاع اقتصاد‏ی‏ و پ‏ی‏شرفت‏ ها‏ی‏ تكنولوژ‏ی‏ ‏۵) اعتقادات مذهب‏ی‏ و آداب و رسوم ‏۶) نظام طبقات‏ی‏ حاكم بر جامعه ‏۷) روابط فرهنگ‏ی‏, اقتصاد‏ی‏ و س‏ی‏اس‏ی‏ با سرزم‏ی‏ن‏ ها‏ی‏ مجاور. ‏پوشاك‏ ا‏ی‏ران‏ی‏ان‏ در زمان ۵۵۰ قبل از م‏ی‏لاد‏ تا دوران جنگ ها‏ی‏ صل‏ی‏ب‏ی‏،‏ ادامه لباس بابل‏ی‏ ها و آشور‏ی‏ ها و بس‏ی‏ارمتنوع‏ و گوناگون بود. آن ها لباس‏ی‏ به نام «كند‏ی‏س‏»‏ به تن م‏ی‏ كردند كه از پشم، كتان و ابر
 

 • آرايه هاي ادبي 16 ص

  آرايه هاي ادبي 16 ص 16, آرايه, آرايه هاي ادبي 16 ص, ادبي, دانلود آرايه هاي ادبي 16 ص, ص, هاي رفتن به سایت اصلی آرايه هاي ادبي 16 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : …

 • پاورپوینت در مورد مبحث ماده تغییر می کند

  پاورپوینت در مورد مبحث ماده تغییر می کند پاورپوینت, پاورپوینت در مورد مبحث ماده تغییر می کند, تغییر, دانلود پاورپوینت در مورد مبحث ماده تغییر می کند, کند, ماده, مبحث, مبحث ماده تغییر می کند, مورد, می رفتن به سایت…

 • بعثت پیامبر

  بعثت پیامبر بعثت, بعثت پیامبر, پیامبر, دانلود بعثت پیامبر رفتن به سایت اصلی بعثت پیامبر لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 27 صفحه  قسمتی از…

 • بیمه تامین اجتماعی 22 ص

  بیمه تامین اجتماعی 22 ص 22, اجتماعی, بیمه, بیمه تامین اجتماعی 22 ص, تامین, دانلود بیمه تامین اجتماعی 22 ص, ص رفتن به سایت اصلی بیمه تامین اجتماعی 22 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : …

 • تحقیق در مورد معراج پیامبر صلی الله علیه و آله در دیدگاه عقل و وحی و آثار تربیتی آن 23 ص

  تحقیق در مورد معراج پیامبر صلی الله علیه و آله در دیدگاه عقل و وحی و آثار تربیتی آن 23 ص تحقیق در مورد معراج پیامبر صلی الله علیه و آله در دیدگاه عقل و وحی و آثار تربیتی آن…